Doel klachten

Informatie verzamelen ter verbetering van de onvolkomenheden binnen de organisatie. Deze informatie zal indien mogelijk moeten leiden tot een systematische verbetering. Wanneer u een klacht heeft over een van de volgende onderwerpen:

  • De cursus,
  • Instructeurs,
  • Het nakomen van de cursusvoorwaarden,
  • Ons opleidingscentrum,
  • Enzovoorts.

Dan kunt u deze klacht schriftelijk aan ons kenbaar maken. Uw klacht wordt discreet en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling genomen. Ons streven is indien mogelijk voor de klacht zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Doorlooptijd klachtenprocedure:

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk  binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan 2-Rescue.

Alleen klachten die schriftelijk met vermelding van vertrouwelijk of per mail met ontvangstbevestiging ingediend worden en op persoonlijke titel ondertekend zijn worden in behandeling genomen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. U dient de klacht te richten aan de directie. Elke andere vorm van indienen van een klacht zal niet in behandeling genomen worden. Probeer u klacht en uw standpunt zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven/onderbouwen. Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen drie werkdagen van ons een ontvangstbevestiging per mail met daarin het dossiernummer waaronder uw klacht in behandeling genomen is. Bij iedere correspondentie dient u aan dit dossiernummer te refereren. Wij trachten uw klacht binnen vier weken ( poststempel of datum ontvangstbevestiging van de mail is leidend ) na ontvangst naar tevredenheid op te lossen. Indien er langere tijd nodig is voor de afhandeling zullen wij u daar per mail van op de hoogte brengen.

Afhandeling klacht:

Het is mogelijk dat de directie contact opneemt met de indiener om de klacht te bespreken. De directie behoudt het recht om andere deelnemers van de cursus te horen ten aanzien van de klacht. De betreffende instructeur/docent van de cursus zal in het kader van hoor en wederhoor eveneens benaderd worden door de directie. Mogelijke evaluatieformulieren kunnen eveneens betrokken worden bij het onderzoek. Op basis van dit onderzoek zal de directie haar beslissing mededelen aan de indiener.  U ontvangt van de directie een mail met bevestiging van afhandeling van uw klacht. De klacht blijft één jaar na bevestiging van afhandeling in ons archief bewaard.

Externe klachtencommissie:

Voor klachten die niet naar tevredenheid van de indiener afgehandeld zijn, heeft 2-Rescue een onafhankelijke externe klachtencommissie. Deze commissie behandeld de klachten die na de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid van de indiener afgehandeld zijn. De indiener dient zijn bezwaar kenbaar te maken bij de directie van 2-Rescue waarna deze een ontvangstbevestiging met de gegevens van de externe commissie toegestuurd krijgt. De indiener dient binnen drie maanden na dagtekening van de bevestiging van afhandeling klacht zijn bezwaar schriftelijk of per mail met ontvangstbevestiging te deponeren bij de onafhankelijke externe klachtencommissie. De interne klachtenprocedure wordt eveneens door de externe klachtencommissie gehanteerd. Voor de directie van 2-Rescue is de uitspraak van de onafhankelijk externe klachtencommissie bindend.

U klacht kunt u richten aan:

2-Rescue BV,

t.a.v. de Directie,

mevr. M. Tijssen,

Le Havre 114,

5627 SW Eindhoven.

Vertrouwelijk@2-rescue.com