Algemene Dienstverlening- en Leveringsvoorwaarden V3.0 09-06-2023

Van 2-Rescue gevestigd en kantoorhoudend te Eindhoven

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 32.07.74.45

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen 2-Rescue en een wederpartij waarop 2-Rescue deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 2-Rescue, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door 2-Rescue gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
 3. 2-Rescue is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding ( op ondergeschikte punten ) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 2-Rescue daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 2-Rescue anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht 2-Rescue niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. 2-Rescue zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 2-Rescue het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2-Rescue aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 2-Rescue worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 2-Rescue zijn verstrekt, heeft 2-Rescue het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. 2-Rescue is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 2-Rescue is uit gegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 2-Rescue de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Indien door 2-Rescue  of door 2-Rescue ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart 2-Rescue voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4: Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing  van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 2-Rescue zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal 2-Rescue de wederpartij hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 2-Rescue daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal 2-Rescue geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 2-Rescue gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 2-Rescue zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 2-Rescue niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 6: Intellectuele eigendommen

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt 2-Rescue zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toebehoren op grond van het intellectuele eigendom.
 2. Alle door 2-Rescue verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 2-Rescue worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit
 3. 2-Rescue behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

       Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door 2-Rescue geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, goederen,  ( elektronische ) bestanden, enz., blijven eigendom van 2-Rescue totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met 2-Rescue gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bewaren.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 2-Rescuezo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegendiefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door 2-Rescue geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat 2-Rescue zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever al nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 2-Rescue of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 2-Rescue zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

       Artikel 9: Teruggave ter beschikking gestelde goederen

 1. Indien 2-Rescue aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook , na daartoe strekkende aanmaning, als nog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft 2-Rescue het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen. 

Artikel 10: Ontbinding

 1. de vordering van 2 Rescue op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. na het sluiten van de overeenkomst aan 2 Rescue ter kennis gekomen omstandigheden geven 2 Rescue goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  2. Indien 2-Rescue de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is 2-Rescue bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één  en ander onverminderd het recht van 2-Rescue schadevergoeding te vorderen.
 3. Voorts is 2-Rescue bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of na maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 2-Rescue op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 2-Rescue de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt 2-Rescue zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. 2-Rescue behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of per email te worden gemeld aan 2-Rescue. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal 2-Rescue de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk of per email kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal 2-Rescue slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 4.
 4. Alle ingediende klachten worden conform de interne klachtenprocedure afgehandeld. 

Artikel 12: Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 2-Rescue, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. 2-Rescue heeft het recht zijn prijzen ten allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht/training de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn.
 3. Alle genoemde prijzen/kostenramingen zijn exclusief BTW en eventuele andere door overheidswege opgelegde belastingen. 
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien 2-Rescue met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is 2-Rescue niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is 2-Rescue gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen. 
 7. Bovendien mag 2-Rescue het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachtte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 2-Rescue, dat in redelijkheid niet van 2-Rescue mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 2-Rescue zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. 2-Rescue zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 2-Rescue aan te geven  wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturaties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Met betrekking tot verkoop van verbandmateriaal en verbandtrommels kan ook contante betaling geschieden.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen, na de factuurdatum is de tegenpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 
 4. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het gehele bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van 2-Rescue en de verplichtingen van de wederpartij jegens 2-Rescue onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door de wederpartij gedane betaling strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. 2-Rescue kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 14: Cursussen en annuleringen

 1. Het verschuldigde cursusgeld dient vooruit betaald te worden.
 2. De opdrachtgever dient schriftelijk of per email te annuleren. Voor beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of ontvangst van email. Bij ontbreken van een poststempel geldt de datum van ontvangst van de annulering door 2-Rescue. 
 3. Bij annulering tot en met 30 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum/opdracht worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. 
 4. Bij annulering tussen 30 en 22 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum/opdracht wordt 60% van de opleidingsprijs gerestitueerd.
 5. Bij annulering tussen 21 en 15 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum/opdracht wordt 30% van de opleidingsprijs gerestitueerd. 
 6. Bij annulering tussen 14 dagen en de geplande dag vindt geen restitutie plaats.
 7. De reden van annulering is niet van invloed. Het vastgestelde percentage betaald opdrachtgever over de gehele overeengekomen opleidingsprijs. Het al dan niet zonder bericht afwezig zijn op de opleidingsdag(en) betekend eveneens geen restitutie van de volledige opleidingsprijs.
 8. Indien na annulering kosten voortkomen uit het annuleren van bijvoorbeeld hotelovernachtingen en dergelijke voor (medewerkers van) opdrachtgever in de relatie tot het geannuleerde, zullen deze worden doorberekend aan de annulerende opdrachtgever.
 9. Indien men van cursusdata wil wisselen wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
 10. 2-Rescue heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de training van deelnamen uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan 2-Rescue betaalde bedrag. 2-Rescue behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan één uur te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van 2-Rescue een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. 
 11. De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een voor 2-Rescue aanvaardbare vervanger zorgdragen, indien de vervanging aan 2-Rescue wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van 2-Rescue om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren.
 12. Toelatingseisen: in de opleidingsomschrijving wordt het instapniveau c.q. te vereiste basiskennis en/of toelatingseisen beschreven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of hij/zij de vereiste basiskennis bezit dan wel voldoet aan de gestelde toelatingseisen.
 13. Opdrachtgever en 2-Rescue komen een opleidingsplan overeen waarbij 2-Rescue er voor zal zorgdragen dat op de in offerte gespecificeerde plaats (bijvoorbeeld het kantoor of bedrijfspand van opdrachtgever of elders) en tijdstip (een) ter zake kundig docent(en) aanwezig is (zijn) en opdrachtgever op zijn beurt ervoor zal zorgdragen dat op de afgesproken plaats en tijdstip de opgegeven deelnemers aanwezig zijn.
 14. Een deelnemer ontvangt slechts dan een certificaat/diploma van een gevolgde opleiding wanneer hij/zij voldoet aan de toelatingseisen en aan de gestelde certificeringseisen.
 15. In geval van restitutie hanteert 2-Rescue een terugbetalingstermijn van 31 dagen.

Artikel 15: Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag dit met een minimum van € 150,-.
 2. Alle kosten die 2-Rescue redelijkerwijs moet maken in verband met aan de opdrachtgever/deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichting jegens 2-Rescue zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso) kosten in verband met externe (rechts) bijstand, welke minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur. 
 3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 16: Aansprakelijkheid 

 1. Indien 2-Rescue aansprakelijk is dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 2. De aansprakelijkheid van 2-Rescue, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 2-Resccue beperkt tot ten hoogst het door de opdrachtgever/deelnemer aan 2-Rescue voor de training/opdracht verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium- gedeelte.
 5. 2-Rescue is nimmer aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 17: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop 2-Rescue geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2-Rescue niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 2-Rescue worden daaronder begrepen.
 2. 2-Rescue heeft ook het recht op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreed nadat 2-Rescue haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van 2-Rescue opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door 2-Rescue niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien 2-Rescue bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als trof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18: Klachten

2-Rescue doet er alles aan om de kwaliteit van haar trainingen/uitvoering van opdrachten te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk of per email richten tot 2-Rescue. 

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen 2-Rescue en de opdrachtgever/deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in de vestigingsplaats van 2-Rescue is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 2-Rescue het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarde, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.